Ref A: cfb43a9879574170a742a42c5ecd5d22 Ref B: 5504F57234D194B6F4442A05BE7D6F10 Ref C: Fri Jan 30 16:15:08 2015 PST