Ref A: 721415f6ed4f49f4ba71aab235cceba2 Ref B: CFE68D02C308CD0777F87BFAE5CD9497 Ref C: Fri Jan 30 20:31:58 2015 PST