Ref A: 5602f06a53d64ab98b85354dc4303adc Ref B: 6407AFFD029B3970EDE17065A74739B2 Ref C: Fri Jan 30 21:50:46 2015 PST