Ref A: 8f3a16616bec4231ac31198d4393ec7a Ref B: 3B270206CA7F063F9B702596BC7B1995 Ref C: Fri Jan 30 23:46:45 2015 PST