Ref A: 0b9c0c19e2814cd6a313c05585f8f60d Ref B: 7180F30D256812CB5C19741831A8236F Ref C: Fri Jan 30 20:14:22 2015 PST