Ref A: f3f2326653644ec6ac91121142419bf6 Ref B: 45DF3BEBD68F21C4003C3DAAD76980DC Ref C: Fri Jan 30 09:01:04 2015 PST