ದಿನದ ಇಮೇಜ್‌

Explorer of the sea
© Nuno Sa/Minden Pictures
This blue shark is swimming near the Azores, a chain of islands about 1,400 kilometres west of mainland Portugal. The inspiration for this shark's name comes from its back colour, which can vary from a light blue to a darker shade. Its slender, tapered body is propelled through the water with agility and grace by a long tail fin that sweeps from side to side. Listed as 'near threatened,' blue sharks are found off the coast of every continent except for Antarctica, making them the most widely distributed of all sharks. Swift and powerful swimmers, blue sharks migrate long distances—2,000 to 2,700 kilometres—in a clockwise pattern, following along with ocean currents in search of food, mates, and 'just right' water temperatures. They prefer water on the cooler side, between 10 to 21 degrees Celsius, and will swim down 1,000 feet to find it.
ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಿರಿ
Bing ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ
ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಶೋಧವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳತುದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ Bing ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್‌ನ ಮುಖಪುಟವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!