ഇന്നത്തെ ഇമേജ്

Happy Father's Day

© Mark Newman/Minden Pictures
These bald eagles look like they're enjoying some family time for Father's Day. Bald eagles are not actually bald - the name derives from an older meaning of the word, "white headed". The adult is mainly brown with a white head and tail. coming back to Father's Day - it was first celebrated in 1910 in Washington state. While it gained popularity over the years, it didn't become a national holiday until US President Richard Nixon signed a proclamation in 1972. Mother's Day got a proclamation in 1914, but let's not get competitive here — today's about dad.
കൂടുതലറിയുക

ദ്രുത വസ്തുത:

Father's Day dad joke: Why do golfers carry an extra pair of socks? In case they get a hole in one. (Even daddy eagle seems to frown at that one.)
Bing-നെ നിങ്ങളുടെ ഹോംപേജാക്കുക

എല്ലാ ദിവസവും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുക

ഒരു നിമിഷം ഒരിക്കലും നഷ്ടമാക്കാതിരിക്കൂ, തിരയൽ നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ നിർത്തൂ. ഏതാനും ലളിത ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന്റെ ഹോംപേജായി Bing-നെ ക്രമീകരിക്കൂ!