ഇന്നത്തെ ഇമേജ്

Celebrating sea otters
© Suzi Eszterhas/Minden Pictures
Say hello to this mom and newborn pup in Monterey Bay, USA, on Sea Otter Awareness Week. Sea otters shower their pups with attention, cradling them and grooming them for hours. But it's more than a gesture of affection—a mom will rub her pup to fluff the pup's coat, which causes the fur to retain air bubbles. The air insulates the pup from chilly water and sometimes causes the youngster to float like a cork. Sea otters can survive on land, but they spend most of their time in the water, sleeping above the surface and anchoring themselves with kelp—or by holding onto each other. When they get hungry, they use rocks as tools to hunt food and pry open shells—something that makes them relatively unique, as they're one of the few mammals that can use tools.
കൂടുതലറിയുക
ദ്രുത വസ്തുത:
The sea otter is considered a keystone species, controlling sea urchin populations which would otherwise inflict extensive damage to kelp forest ecosystems.
Bing-നെ നിങ്ങളുടെ ഹോംപേജാക്കുക
എല്ലാ ദിവസവും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുക
ഒരു നിമിഷം ഒരിക്കലും നഷ്ടമാക്കാതിരിക്കൂ, തിരയൽ നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ നിർത്തൂ. ഏതാനും ലളിത ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന്റെ ഹോംപേജായി Bing-നെ ക്രമീകരിക്കൂ!