ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

It's International Surfing Day!

© Vicki Smith/Getty Images
Held annually on the third Saturday of June, International Surfing Day is an unofficial, environmentally conscious, sports-centered holiday that celebrates the sport of surfing, surfing lifestyle, and the sustainability of ocean resources. The day was established in 2005 by the Surfrider Foundation and other organisations. Every year, surfers and surfing fans run contests, eco-friendly events, barbecues, film screenings, beach cleanups, and multiple ocean-based activities. These celebrations are held all over the world. So organise your own beach party today or better go on a cleaning drive with your family and friends.
ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ:

Planet Earth is home to nearly 40 million surfers, and the number has never stopped growing.
Bing ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ-ਪੰਨਾ ਬਣਾਓ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਖੁੰਝਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬੱਸ ਕੁਝ ਸੌਖੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨਾਲ Bing ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਵਜੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ!