ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

Till the cows come home
© Hans Lippert/Alamy
These stylish cows are celebrating their annual return from high Alpine pastures to the towns and villages where they'll spend the winter. Known as Almabtrieb, the tradition is held in late fall throughout the Alpine regions of Europe. Today, we're in the Tannheimer Tal, a valley of the Allgäu Alps in Austria, where the event brings farmers and villagers together for a festival with music, dance, feasts, and booths selling food and artisanal products.
ਹੋਰ ਜਾਣੋ
Bing ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ-ਪੰਨਾ ਬਣਾਓ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਖੁੰਝਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬੱਸ ਕੁਝ ਸੌਖੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨਾਲ Bing ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਵਜੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ!