இந்நாளின் படிமம்

Happy Father's Day

© Mark Newman/Minden Pictures
These bald eagles look like they're enjoying some family time for Father's Day. Bald eagles are not actually bald - the name derives from an older meaning of the word, "white headed". The adult is mainly brown with a white head and tail. coming back to Father's Day - it was first celebrated in 1910 in Washington state. While it gained popularity over the years, it didn't become a national holiday until US President Richard Nixon signed a proclamation in 1972. Mother's Day got a proclamation in 1914, but let's not get competitive here — today's about dad.
மேலும் அறிக

சிறு குறிப்பு:

Father's Day dad joke: Why do golfers carry an extra pair of socks? In case they get a hole in one. (Even daddy eagle seems to frown at that one.)
Bing-ஐ உங்கள் முகப்புப்பக்கமாக ஆக்கவும்

ஒவ்வொரு நாளும் அழகை அனுபவிக்கவும்

ஒரு கணத்தையும் தவறவிடாமல் தேடலை உங்கள் விரல்நுனியில் வைக்கவும். சில எளிய வழிமுறைகளில் Bing-ஐ உங்கள் உலாவியின் முகப்புப் பக்கமாக அமைக்கவும்!