Sunshine Lake South Dakota

44.050831, -101.634926