Strawberry River US 167 to AR 58 in Poughkeepsie Arkansas