back

Other ways to say ոչ մի պահված թխուկ կամ պատմություն: աշխատեք այնպես, կարծես ոչ ոք չի հետևում ձեզ:

How to use 
Examples are automatically generated. The results may not be exact or error-free.
 ·